Com en tots els àmbits les mesures i restriccions degudes a la COVID-19 també afecten el
Servei de Mediació. A continuació detallem com queda afectat el servei:

PRESENTACIÓ DEL SERVEI

Aquest curs no hem pogut fer una presentació presencial del servei per la qual cosa hem
gravat el vídeo que trobareu en aquesta web.

INTERVENCIONS

La intervenció és la trobada de dues persones en conflicte amb dos mediadors/es. Sovint són
els alumnes els que fan de mediadors. Aquest curs les intervencions les estan fent les
professores mediadores.

No es descarta que més endavant les puguin fer els alumnes mediadors, sempre que les
condicions sanitàries ho permetin i amb les mesures de seguretat pertinents.

OBSERVACIÓ DE PATI

El curs passat es va iniciar una nova actuació dels alumnes mediadors que eren les
observacions en hores de pati com detectar si hi ha conflictes o observar si alguns alumnes
estan sols. Aquesta actuació no es pot continuar aquest curs degut a les restriccions de
mobilitat a l’hora de l’esbarjo.

Guàrdies de pati de les professores mediadores: cada dia de la setmana hi ha un/a
professor/a mediadora que fa guàrdia a l’hora del pati per intervenir en possibles conflictes on estar disponible per consultes. Aquesta guàrdia es feia en el vestíbul de la primera planta de l’edifici B (junt a la sala de professors) i enguany es fa en el pati.

FORMACIÓ

Formació de 2ESO: No queda pràcticament afectada, ja que la formació es realitza amb el
grup classe i es continua fent presencialment en hores de tutoria. Afecta només algunes
activitats per qüestions de distanciament.

Formació complementària a 3ESO: els alumnes que entren a formar part del servei quan
comencen 3r d’ESO reben una formació específica abans de entrar en l’equip de mediació
juntament amb els de 4t d’ESO. Aquesta formació es realitzava presencialment per les tardes
(8h repartides en 4 tardes) i enguany s’està realitzant telemàticament.
Formació continuada amb l’equip de mediació al complet (alumnes de 3r i 4t d’ESO).

Habitualment l’equip de mediació es reuneix un cop al mes en una aula, en hores de tutoria
per continuar la formació i comentar tots els aspectes de la intervenció. Enguany aquestes
trobades presencials no es poden fer i es preveu que es facin telemàticament. Es va fer un
primera trobada en espai la obert (pati) amb les mesures de seguretat pertinents (mascareta i
distanciament) perquè els membres de l’equip es coneguessin, però la planificació de les
properes trobades vindrà pautada per les mesures que imposi Sanitat.

A banda de les trobades els alumnes preparen material de difusió del servei. Dins l’equip de
mediació hi ha un subgrup que prepara un vídeo i un alumne s’encarrega de la pàgina web,
tots ells coordinats per una professora mediadora. Aquest equip ja s’ha repartit les tasques i fa
reunions periòdiques de forma telemàtica.