Formació a 2n d’ESO

Durant tot el curs tots els alumnes de 2n participen en cinc sessions repartides al llarg dels tres trimestres. Cap a finals de curs els alumnes que volen formar part de l’equip de mediació participaran en un curset intensiu a principis del curs escolar següent.


Trobades periòdiques del grup mediador

Els mediadors reben formació periòdica durant el curs. La formació consisteix en trobades mensuals  a l’hora de tutoria. En aquestes sessions es comenten aspectes organitzatius i es repassen continguts teòrics.


Trobades amb mediadors d’altres instituts de Sabadell

El Centre de Recursos Pedagògics organitza una trobada anual amb professor/es i alumnes mediadors de Sabadell. Més informació aquí.


Intervencions amb alumnes en conflicte

El procediment més habitual que fem servir és que dos alumnes mediadors intervinguin en la resolució d’un conflicte entre dos alumnes. Després d’unes xerrades prèvies i, un cop acceptada la mediació voluntàriament per les dues parts en conflicte, seuen els quatre per seguir tot el procediment fins a posar-se d’acord. Al cap d’unes setmanes es fa una revisió per comprovar que les parts compleixen els acord presos.


Informació del servei als alumnes del centre

A principis de curs els mediadors s’organitzen per grups i fan una sessió informativa als alumnes de 1r d’ESO.

Al llarg del curs, a més, els mediadors fan trobades amb els delegats dels diferents cursos per comentar com funciona la convivència en les classes i si cal fer algun tipus d’intervenció.


Creació de materials i difusió del servei

Alguns mediadors formen part d’un grup de treball que es dedica a crear materials audiovisuals per donar a conèixer el servei tant entre l’alumnat i professorat del centre com també entre els pares.


Foment de la convivència en diferents espais

Cada curs es fan valoracions sobre com és la convivència en el centre i es debaten accions que es poden emprendre per fomentar-la. Enguany hem engegat la proposta d’observació en hores de pati: una part dels mediadors, en parelles, fan una ronda d’observació durant l’esbarjo per observar com interactuen els alumnes de diferents grups i nivells i es para atenció especial si s’observen alumnes que en aquest espai estiguin sols.

Una altra actuació és que els mediadors observin el propi grup-classe per poder-hi intervenir, si cal, no només en la relació entre l’alumnat sinó també d’aquest amb el professorat.